NATUR OG DYRELIV

Vindmøllerne kan være farlige for mange fuglearter, bl.a. havørne, som netop er ved at etablere sig som fast ynglefugl på Lolland-Falster. Dansk Ornitologisk Forening har udtrykt deres bekymring for denne udvikling.

Modstrid med kommunens egen naturstrategi

Vennerslundområdet er udpeget som “jordbrugsområde med særlig naturværdi” i kommuneplanen 2019-2031. Her må der “generelt ikke etableres tekniske anlæg, der kan forringe områdernes landskabs-, natur- og kulturhistoriske værdier, mangfoldigheden af planter og dyr, deres levesteder og spredningsmuligheder.” -Men kommunen vælger altså alligevel at give dispensation fra sine egne regler ved at tillade et kæmpe industrianlæg i området.

Tæt på Natura 2000-område

Vindmøllerne opstilles med Majbølle Nor fuglereservat som nærmeste nabo på den anden side af sundet. Det er et af Lolland -Falsters vigtigste områder som raste- og overvintringsplads for vandfugle. I de nærliggende områder yngler havørn og kærhøg samt forskellige arter af gæs og svaner. Det vurderes i kommunens miljørapport, at der er risiko for, at fuglene kolliderer med møllerne. Den risiko er Guldborgsund Kommune åbenbart villig til at løbe i modsætning til svenske myndigheder, som udtrykte stor bekymring for fugledød, da der var planer om at opsætte vindmølleparker i Storebælt. Læs mere her.

Det unikke herregårdslandskab

Opstillingen af vind- og solkraftværkerne vil uden tvivl have en indgribende indvirkning på landskabet og ikke mindst skalaerne i dette, hvor høje træer og storslåede bygninger kommer til at se små og ligegyldige ud. Det strider imod kommunens naturstrategi, der bl.a. går ud på at bevare, udvikle og pleje bevaringsværdige naturtyper og arter samt egnskarakteristiske landskaber”