Bevar roen

Bevar Roen i Guldborgsund er en forening, som arbejder for at bevare og udvikle Guldborgsund Kommune og tilstødende farvande som et attraktivt område for rekreative naturoplevelser, biodiversitet, bosætning og turisme.
Dette skal især ske ved at søge at beskytte fuglereservater, Natura 2000-områder og deres omgivelser samt friholde kystområder og bevaringsværdige landskaber for bebyggelse og tekniske anlæg.


Sidste nyt:
Planklagenævnets afgørelse 25.10.2021

Planklagenævnets afgørelse af 25.10.2021 er på 66 sider og den kan læses her i sin fulde længde: PLANKLAGENÆVNETS AFGØRELSE
Konklusionen er, at kommunens planvedtagelse ophæves, så vi har i foreningen Bevar roen fået medhold i flere punkter i vores klage.
Konklusionen er følgende:
Planklagenævnet ophæver Guldborgsund Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2019-2031 og lokalplan nr. 197, Vennerslund Energipark, med tilhørende miljørapport.

Planklagenævnet gør opmærksom på, at hvis kommunen behandler planforslaget igen, skal dette ske i overensstemmelse med følgende:

3. Afsluttende bemærkninger

  • Kommunen skal foretage en ny konkret vurdering af kollisionsrisikoen for fuglearterne havørn og rørhøg, hvor forholdene i området inddrages, herunder oplysningerne om arternes flyvemønstre i området og planområdets placering mellem to skovområder.
  • Kommunen skal på den baggrund foretage en ny vurdering af, om en påvirkning på Natura 2000-områdets integritet kan udelukkes.
  • Endvidere bør kommunen være opmærksom på, at der skal fastsættes kommuneplanretningslinjer for områdets anvendelse til vindmøller og solceller.

Planklagenævnet skal i øvrigt understrege, at planerne kun kan vedtages, såfremt det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at de ikke har skadelige virkninger på fuglebeskyttelsesområde F85 og F86’s integritet. Hvis dette ikke er tilfældet, kan projektet kun gennemføres, hvis betingelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, som er implementeret i plan-habitatbekendtgørelsens § 6, er opfyldt. Nævnet har ikke med denne afgørelse vurderet, om betingelserne eventuelt vil kunne være opfyldt.”


Lige nu….

Lige nu kæmper vi mod planerne for Vennerslund energipark på Nordfalster, som indebærer opstilling af et solcelleanlæg på 52 ha. og 6 kæmpevindmøller med en højde på 150 meter.
Områdets enestående fugleliv kan blive truet, naboer bliver plaget af støj, både hørbar og lavfrekvent, og den enestående natur- og kulturarv bliver domineret af kæmpevindmøllerne. Læs mere om projektet her.

På Byrådsmødet den 10. december 2020 kom lokalplansforslaget Vennerslund Energipark til afstemning:
14 stemte imod: A, O, Ø, Mette Møller fra V og Dorthe Sølling fra Guldborgsundlisten.
15 stemte for: V, F og Guldborgsundlisten.
DF foreslog, at man gav borgerne i nærområdet mulighed for at få del i den større VE bonus, som et stort flertal i regeringen har foreslået. Man venter derfor med at give byggetilladelse til dette er på plads.
Vi går nu videre med sagen og arbejder sammen med foreningens advokat på en klagesag til Planklagenævnet.


Bliv medlem

Foreningen Bevar roen i Guldborgsund har pt 130 medlemmer.
Vil du være medlem af foreningen Bevar roen, så er du velkommen til at sende os en mail på info@bevarroen.dk


Støt vores arbejde

Vil du støtte vores arbejde kan du købe vores kalender 2022.
Foreningen Bevar roen i Guldborgsund udgiver for anden gang en smuk naturkalender 2022 for at vise hvilken ro man kan finde i vores lokale natur. 
Kalenderen viser 12 fotos af særligt rolige steder, hvor man kan dvæle ved udsigten. Vores skønne natur har en beroligende virkning og kan bruges til at finde ro i en hverdag præget af bekymringer og stress. 

Alle fotos er taget ved farvandet Guldborg Sund eller i tilstødende farvande og landskaber. 
Fotos er taget af den stedkendte, lokale fotograf John Jensen, Merethe Kepp og af Guldborg Camping I/S, som modtager mange turister, der nyder vores natur.

Kalenderen kan kun købes hos foreningen Bevar roen ved henvendelse på mail info@bevarroen.dk eller telefonisk henvendelse på 60 77 90 23.
Prisen er DKK 125,- pr stk.
Særligt tilbud til nye medlemmer på DKK 200,- for medlemsskab 2022 og kalender. 
Betaling kan ske til Bevar roens MobilePay Box nr 2543QT.
Begrænset oplag, så bestilling er en god idé, hvis man vil sikre sig denne smukke kalender.

Hele overskuddet går ubeskåret til foreningens arbejde.

kalender 2022
Kalender 2022Følg ‘Bevar roen i Guldborgsund’ på Facebook


Du kan også søge om medlemsskab af vores facebookgruppe

Sørup å slynger sig gennem det smukke herregårdslandskab